Ổ điện thoại, size M F50RJ4M_WE_G19

103.400  67.210