Mô tả
    • n

    • Ổ cắm chuyên dùng
    • Surface mounting receptacle
    • 250V – 30A – 3P